คติธรรมคนดี (ธรรมนิเทศ) พระศรีธรรมภาณี

รายการอาสาตามหาคนดี MCUTV และ WBTV ผลิตและเผยแพร่เพื่อถวายมุทิตาสักการะ

แด่พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส

เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานตั้งสมณะศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระศรีธรรมภาณี"

ในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘