เมืองนิรมิต แห่ง จิตตนคร

พระนิพนธ์ในองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

"เมืองนิรมิต แห่ง จิตตนคร"

" การบริหารจิตก็คือ

การพยายามอบรมปัญญาให้รู้เห็นตามความเป็นจริง

ชั่วให้เห็นชั่ว ให้เห็นว่าควรละ

ดีให้เห็นว่าดี ให้เห็นว่าควรอบรมเพิ่มพูน "