ปรัชญาเศรษกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา

โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ. 2563 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย