Data Visualization ในรูปแบบ Info graphics ด้วย Microsoft PowerPoint | EP.5

โครงการจัดการความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานพระสอนศีลธรรม วันที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ลันดารีสอร์ท แอนด์ ออร์คิด ตำบลห้วยผาก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี